ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ

กรมธรรม์ที่ปกป้องท่านในขณะที่ทำงานในองค์กร
ความคุ้มครองประกันภัย D&O Insurance

ความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 • คุ้มครองค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีกรณีถูกสืบสวนสอบสวน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทที่เอาประกันภัย

 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 • คุ้มครองค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีกรณีถูกสืบสวนสอบสวน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามเงือนไขของกรมธรรม์

คุ้มครองความรับผิดของบริษัท

 • การถูกเรียกร้องเป็นคดีหลักทรัพย์ต่อองค์กร
 • การถูกเรียกร้องเป็นคดีแรงงานต่อองค์กร

ทำงานได้สบายใจมากขึ้น

ถ้ามีความคุ้มครองที่พอเพียง
ประโยชน์ของการมีกรมธรรม์นี้ต่อบริษัท
 • บริษัทสามารถโอนความเสี่ยงส่วนหนึ่งให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้รับความเสี่ยงนั้นแทนได้ ทำให้บริษัทตั้งอยู่บนความเสถียรภาพทางการเงินมากขึ้น

 • กรรมการ เจ้าหน้าที่ระดับสูง และเจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้ มีความมั่นใจในการทำงานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • บริษัทสามารถลดภาวะการขาดสภาพคล่องทางการเงินหากต้องถูกให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนมากจากการฟ้องร้อง โดยกรมธรรม์จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายทางการเงินนั้น (เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

สอบถามความคุ้มครองเบื้องต้น

รับคำปรึกษาฟรีวันนี้!